Privacy en het gebruik van jouw gegevens

Om de pensioenovereenkomst voor jou uit te voeren, heeft PPF APG gegevens van jou nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, hoeveel salaris je krijgt en wat jouw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. 

Net als jij vinden we het belangrijk dat jouw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we je gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

PPF APG verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • Iedereen voor wie wij het pensioen regelen.
 • Iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen.
 • Iedereen die onze website bezoekt.
 • Iedereen met wie wij contact hebben.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

PPF APG krijgt de gegevens van jou, maar ook van bijvoorbeeld jouw werkgever, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV (als je arbeidsongeschikt bent) of van de gemeente. Of wanneer je zelf contact hebt met PPF APG.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres).
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantenpanel).
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen je hebt opgebouwd).
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s je bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de klantenservice).
 • Gegevens vanuit mijnpensioenoverzicht.nl, wanneer je deze hebt geüpload in Helder Overzicht en Inzicht (HO&I).

Wat doen we met gegevens over jouw gezondheid?

Heb je een gezondheidsverklaring voor ons ingevuld en ondertekend? Dan hebben we ook gegevens over jouw gezondheid. We hebben extra afspraken gemaakt over het verwerken van deze gegevens. Dit zijn de afspraken:

 • Een medisch adviseur van PPF APG verwerkt jouw medische gegevens.
 • Een medisch adviseur en leden van zijn team hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij jouw gegevens niet aan anderen mogen geven of aan anderen mogen laten lezen.
 • Een medisch adviseur mag jouw medische gegevens alleen aan ons geven als wij de informatie nodig hebben om jouw pensioen te regelen. Als wij jouw medische gegevens krijgen, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor ons.
 • Een medisch adviseur bewaart jouw gezondheidsverklaring en andere documenten over je gezondheid in een medisch dossier. De adviseur die jouw dossier beheert, moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

PPF APG verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om jouw pensioenrechten of aanspraken op (aanvullende) inkomensverzekeringen zorgvuldig en juist te berekenen, je daarover tijdig en correct te informeren en jouw uitkering stipt uit te betalen.
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
 • Om je in HO&I overzicht over en inzicht in jouw inkomen voor later te geven.
 • Voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening voor jou verbeteren.
 • Om communicatie over jouw pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. 
 • Daarvoor koppelt, combineert en analyseert PPF APG beschikbare (persoons)gegevens.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst waarbij jij partij bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van PPF APG.
 • Jij hebt als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van jouw gegevens voor een of meer specifieke doelen. Jij mag jouw toestemming intrekken. De manier waarop je dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Verplichte gegevensverstrekking

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als je bij ons pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij jou niet tijdig of correct kunnen informeren en jouw uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Profiling

Cookies

PPF APG maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer je de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring. Je kunt je cookievoorkeur hier wijzigen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens met een doel (zie onder het kopje ‘PPF APG verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen’). En we bewaren jouw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

In HO&I wordt aan jou toestemming gevraagd om aanvullende gegevens op te slaan en te gebruiken voor het geven van overzicht en inzicht in jouw financiële situatie. Hieronder vallen gegevens die door jou worden geüpload en gegevens die je zelf invoert. Zodra je uitlogt, blijven deze gegevens en de laatste berekening opgeslagen zodat deze voor jou beschikbaar zijn als je de volgende keer weer inlogt. Na het intrekken van de toestemming verwijdert PPF APG onmiddellijk deze opgeslagen gegevens en de laatste berekening die is gemaakt. De aanvullende gegevens worden tot uiterlijk twee jaar na de laatste inlog bewaard.

Beveiliging

Jouw rechten

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens
De persoonsgegevens die wij van jou verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien jij vaststelt dat jouw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heb je het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als je vaststelt dat de gegevens die wij van jou verwerken niet compleet zijn. In HO&I is het aanpassen van gegevens echter niet mogelijk.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt en die over jou zelf gaan.

Het recht op verwijdering
Je kunt aan ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Je kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • Jij de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over PPF APG, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst/het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Ook heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:

 • jij stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ter discussie;
 • de verwerking van jouw gegevens is onrechtmatig en je wilt niet dat jouw persoonsgegevens worden gewist;
 • als het pensioenfonds de gegevens niet meer nodig heeft, maar jij ze wel nodig hebt voor het voeren van een rechtszaak tegen het pensioenfonds of derden;
 • jij maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.
Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:
 • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
 • jij toestemming hebt gegeven;
 • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kun je gebruik maken van jouw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kun je indienen via onze website. In dit formulier wordt onder andere gevraagd om een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. PPF APG vraagt je dit omdat PPF APG moet kunnen bepalen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van jouw naam je gegevens kan inzien. De kopie van jouw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken je verzoek binnen 4 weken.

Recht van bezwaar

Maak je bezwaar tegen de (manier van) verwerking van jouw persoonsgegevens door PPF APG? Neem dan contact met ons op. Blijf je het oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem contact met ons op.

Functionaris voor gegevensbescherming

PPF APG heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van APG. De heer M. Nijhuis ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen PPF APG in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Wijzigingen

PPF APG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 4 december 2018.